حق با شماست

عوام فریبانه می‌گویم ” حق با شماست”بی‌آنکه معلوم باشد پشت این ضریح انسانیمن گاو پُرخوری هستم که سکوت را در آسیاب “مصلحت اندیشی” مودبانه_دارم حقیقت متعفّن نطق‌های شما رانشخوار می‌کنمبی‌آنکه معلوم باشد عبرت تاریخ را زیر پیرهنم “تتو” کردمیا جیب‌هایم پُر از فحش‌های ضد بشری‌ـیستهمممممممعوام فریبانه می‌گویم “حق با شماست”در صفوف نامنظم اتوبوس‌هایی به مقصد … ادامه خواندن حق با شماست