‏حواس رهگذران علاقه ‏به گربه‌های بازیگوش نوازش نبود
‏در این سرمای طاقت فرسا
‏که هر دل تنهایی, آغوش می‌خواهد وُ_
‏هر دست گرسنه‌‌‌ای, یک لقمه لمـس

عنوان بلوک

 • وقتی خداوند خمیازه می‌کشد

  نه!توالی تاریخ انسانیدر رونوشت قرن‌هابه چنان تکرار کسل‌کشنده‌ای رسیدهکه تماشاگران ازلی.. همزمان با خارش خشتک‌های خویش… خمیازه می‌کشند وُ_گیرنده‌های کیهانی‌شان…

 • در انتخابات آسمان، کسی به فکر وعده‌های خدا نیست

  در انتخابات آسمانکسی به فکر وعده‌های خدا نیستبعد میلیون‌ها سال حکومت کیهانیو تمام امکانات شیمیایی تامین معجون خوشبختی…دل‌خوش به نطق‌های…

 • به درد دوست داشتن نمیخورم

  سهم مرگ را_از آرزوهای خدا جدی بگیربفهم زندگی‌های افتاده از دهن، چقدر لایق ترحم استتوهم استتصور آبنبات‌های همیشگیمیان آسمانمعشوقه‌های قابل…

 • حسادت می‌کنم

  حسادت می‌کنمبه طفل‌های دست و پا بلوریِ آرزوهای قبل خوابتان_نوازش‌های مادرانه‌… بوسیدن‌ها… و خواب‌هایی که برای بزرگ شدنِ هرکدامشان می‌بینید…

 • از تمام حقیقت

  انگاریکسره تمام نورهاخشکیده دست تابندگیاتفاقتکه چقدر دیدنیهمینکه پرسید از خودم “چه اطمینانی به چشم!”چشمه‌های نورفریب می‌خوری از تصورفقط کشیدی روی_همین…

دکمه بازگشت به بالا